Sök Kontakt


Vessinge 2:2 (stationsområdet), Veinge

checkmark
Uppstart detaljplan
checkmark
Samråd
3
Granskning
4
Antagande
5
Överklagad
6
Laga kraft


Veinge stationsområde utvecklas som kollektivtrafiknod, mötes- och servicepunkt. Detaljplanen skapar genom utbyggnad av perronger, allmänna parkeringar och torgytor förutsättningar för ett tågstopp i Veinge i samband med planerad persontrafik på Markarydsbanan.

Aktuellt

Från och med den 1 juli till och med den 26 juli 2024 år kan du lämna synpunkter på detaljplanen.

Planhandlingarna med tillhörande utredningar finns även på plan- och byggnadsenheten, Humlegången 6, Laholm.

Dina synpunkter är viktiga för att kunna

  • möta upp hur du tycker att området ska utvecklas och
  • för att ta vara på de värden som finns inom området idag,
  • samt för att ha rätt till att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Dina synpunkter ska ha lämnats in till samhällsbyggnadsnämnden senast den 26 juli 2024. Ange namn, adress och fastighetsförteckning.

Samhällsbyggnadsnämnden, Laholms kommun, 312 80 Laholm

samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

När granskningstiden har gått ut

  • När granskningstiden har gått ut kommer detaljplanen att arbetas om.
  • Planhandläggaren tittar på alla synpunkter som har lämnats in och ändrar detaljplanen för att kunna möta de synpunkter som lämnats in under granskningen.
  • När det finns motstående intressen behöver tjänstepersoner och politiker ta ställning till vilka intressen som väger tyngst.
  • Alla synpunkter sammanställs i ett granskningsutlåtande där kommunen svarar på vilken ändring av detaljplanen som synpunkten har lett fram till.

Beskrivning

Planområdet är beläget i centrala Veinge mellan Laholmsvägen och Skogabyvägen.

Detaljplanens syfte är att utveckla Veinge stationsområde som kollektivtrafiknod, mötes- och servicepunkt.

Detaljplanen möjliggör för ny tågstation med tillhörande funktioner. Detaljplanen skapar genom utbyggnad av perronger, allmänna parkeringar och torgytor förutsättningar för ett tågstopp i Veinge i samband med planerad persontrafik på Markarydsbanan.

Under Markarydsbanan tillskapas en gång- och cykeltunnel, vilket knyter samman Veinges centrum. Detaljplanen ger befintliga verksamheter utökad byggrätt och möjlighet till en bredare användning för att stärka Veinge centrum.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse skyddas samtidigt som ortens nationellt unika naturmiljöer värnas och stärks. Befintlig centrumbebyggelse ges möjlighet till utökad byggrätt

Tidplan

  • Antagande kvartal 2 2025

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Har du frågor om

  • detaljplanens innehåll eller
  • om processen som en detaljplan tas fram efter?

Kontakta planhandläggaren.

Amadeus Henriksson
Planarkitekt

Kontakta Laholms kommun

Öppet idag: 08.00-16.30

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: