Sök Kontakt

Lovprocessen steg för steg

Här kan du läsa om de olika stegen när du söker lov och vad detta innebär.

Förberedelser

Ta reda på om du behöver lov eller anmälan för det du vill bygga samt vilka handlingar som ska lämnas in tillsmmans med din ansökan. Du hittar information om olika åtgärder under Bygglovsguiden.

Bygglovsguiden

Ansökan

Ansöka eller anmäla gör du enklast via vår e-tjänst. När du väl har sökt kan du följa ditt ärende genom att logga in på e-tjänsten. Ansökan görs ekelt med hjälp av din e-legitimation. Saknar du e-legitimation är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Det är viktig att din ansökan är komplett med de handlingar som krävs för att vi ska kunna granska din ansökan/anmälan.

E-tjänst Sök bygglov Länk till annan webbplats.

Vår granskning

När vi handlägger ditt ärende kontrollerar vi bland annat din ansökan eller anmälan mot eventuell detaljplan, kommunens översiktsplan och plan- och bygglagens bestämmelser om byggnadens utformning och placering.

Om vi saknar något i din ansökan meddelar vi dig detta genom ett föreläggande. I vissa fall krävs ett grannhörande eller underrättelse till fastighetsägaren. Då skickar vi ut informationen till de berörda sakägarna.

Beslut

Om din ansökan/anmälan följer kraven i lagstiftningen beviljar vi din ansökan/anmälan. Från det att ansökan/anmälan är komplett ska beslut tas inom tio veckor för bygg-/rivnings-/marklov samt förhandsbesked och fyra veckor för anmälningar. Vissa beslut tas av Samhällsbyggnadsnämnden men de flesta beslutet beviljas på delegation av tjänstemännen.

Av beslutet framgår vad som har beviljats och vilka handlingar som legat till grund för beslutet. I beslutet hittar du också upplysningar och information vad nästa steg i processen är.

När beslutet är klart expedierar vi det och du får ta del av det. Om dina grannar har haft synpunkter på ditt ärende får även de ta del av beslutet och har möjlighet att överklaga. Övriga grannar får ett meddelande om att vi har fattat ett beslut.

Två vardagar efter vi expedierat beslutet publiceras en kungörelse i Post- och inrikestidningar.

Överklagan

Både positiva och negativa beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. Överklagan ska lämnas in till kommunen senast 21 dagar efter det att du tagit del av beslutet eller fyra veckor efter att beslutet publicerats i Post- och inrikestidningar. I överklagan ska framgå vilken fastighet det gäller, ärendets beslutsdatum, beslutsnummer, och diarienummer. En skrivelse där det framgår varför beslutet anses felaktigt och hur beslutet bör ändras kan också bifogas.
Uppge ditt namn, din adress och ett telefonnummer. Om du använder dig av ett ombud måste du skicka med en fullmakt.

Laga kraft

När ett beslut har vunnit laga kraft innebär det att beslutet inte längre kan överklagas, tiden för överklagande har alltså gått ut. Ett beslut som har överklagats vinner laga kraft först då sista instans har avgjort målet. Om ingen överklagar ett lovbeslut eller förhandsbesked vinner det laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och inrikestidningar, samt tre veckor efter att alla som ska ta del av beslutet har tagit del av beslutet.

Giltighet för bygglov och startbesked vid anmälan

Ett lov gäller i fem år från det datum beslutet vann laga kraft. För att lovet ska vara giltigt måste du dessutom börja byggarbetet inom två år från det att lovet vann laga kraft. Om du inte har börjat byggnadsarbetet inom två år förfaller lovet och du får då ansöka på nytt.

Förhandsbesked är giltiga i två år. Det innebär att du måste lämna in din ansökan om lov senast två år efter det att förhandsbeskedet vann laga kraft, annars är beslutet inte längre bindande.

Startbesked för åtgärder som kräver en anmälan är giltiga i två år. Du måste börja och avsluta arbetet inom två år från att du fick startbeskedet.

Tekniskt samråd

Vid de flesta nybyggnationer och större tillbyggnader och rivningar behöver vi ha ett så kallat tekniskt samråd tillsammans. Både byggherren och kontrollansvarig ska vara med på det tekniska samrådet.

Vid samrådet går vi igenom:

 • Arbetets planering och organisation
 • Förslag till kontrollplan och andra inlämnade handlingar
 • Hur identifiering av avfall och återanvända byggprodukter har gjorts
 • Behov av arbetsplatsbesök eller andra tillsynsåtgärder
 • Behov av ett färdigställandeskydd
 • Behov av utstakning
 • Behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked
 • Behov av ytterligare samråd
 • Krav på tillstånd av eller anmälan till någon annan myndighet
 • Slutsamråd och slutbesked.
 • Om samrådet gäller en rivningsåtgärd går vi även igenom hur eventuellt farligt avfall har inventerats.

Om ett tekniskt samråd krävs skickas en kallelse i samband med att lovbeslutet expedieras. Där framgår även vilka handlingar som ska lämnas in inför startbesked.
Vid enklare byggnation, till exempel tillbyggnad av uterum eller fasadändringar krävs inget tekniskt samråd för att du ska få startbesked.

Startbesked

När du har fått ett startbesked får du börja bygga. Startbeskedet får du när kontrollplanen är godkänd och du har lämnat in alla handlingar som behövs för startbeskedet. I vissa ärende om lov krävs inga ytterligare handlingar och startbesked beviljas i samband med beslut om lov.

Om du vill göra ändringar i utformningen av din byggnation efter att du fått bygglov eller startbesked, så behöver du stämma av dessa med bygglovsavdelningen innan du gör ändringarna.

Arbetsplatsbesök

Vid de flesta nybyggnationer och större tillbyggnader gör vi minst ett arbetsplatsbesök under byggtiden. Vid besöket tittar vi bland annat på hur bygget följer bygglovet och kontrollplanen. Din kontrollansvarige ska vara med vid besöket.

Vid enklare byggen, som till exempel växthus eller mindre tillbyggnader, behövs inget arbetsplatsbesök.

Slutsamråd

I ärende där tekniskt samråd genomförts krävs oftast ett slutsamråd. När byggnationen håller på att bli färdig kontaktar du oss för att boka in ett möte på arbetsplatsen. Byggherren, kontrollansvarig och representanter från kommunen ska vara med på mötet. Vid samrådet går vi bland annat igenom om bygget följer kontrollplanen, att eventuella villkor i startbeskedet är uppfyllda och om det har skett några avvikelser.

Slutbesked

Innan du flyttar in eller tar ditt byggnasverk i bruk behöver du få ett slutbsked. Du får slutbesked när du som byggherre har visat att alla krav som gäller för bygget enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och beslut om kompletterande villkor är uppfyllda och att byggnadsnämnden inte haft anledning att ingripa. VAd du behöve r göra och vilka handlingar som ska lämnas in inför slutbesked framgår av ditt startbeksed.

Om ett byggnadsverk tas i bruk innan slutbesked har beviljats utgår en sanktionsavgift enligt lagstiftningen. Det är därför viktig att säkerställa att du fått slutbesked innan du böjrar använda ditt byggnadsverk.

Bygglovshandläggare telefontid sommaren, från den 10 juni, tisdagar och torsdagar klockan 10-12
0430-267 48
Administrationen telefon 0430-152 80, måndag - torsdag 08.30-10.00 samt 13.30-16.00

Kontakta Laholms kommun

Öppet idag: 08.00-16.30

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan