Sök Kontakt

Mottagning av nyanlända barn

Nyanlända familjer som flyttar till Laholms kommun och har barn i skolåldern ska innan skolstart ta kontakt med Enheten för flerspråkighet och integration (EFI) och boka mottagningssamtal.

Vid mottagningssamtalet träffar familjen EFI:s integrationspedagog. Syftet är att barnet ska få en bra start i skolan med rätt hjälp och stöd. Integrationspedagogen gör även Skolverkets obligatoriska kartläggning steg 1 av barnets språk, skolbakgrund och erfarenheter. Underlaget ligger till grund för placering på skola och planering av undervisningen.

Vid mottagningssamtalet ska barnet eller barnen och minst en vårdnadshavare vara med. Identitetshandlingar måste medtas.

Kartläggning

Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 är sen den 15 april 2016 obligatoriskt att använda i grundskolan, anpassad grundskola, sameskolan och specialskolan.

Kartläggning steg 2 innefattar "litteracitet" och "numeracitet". Litteracitet genomförs i samarbete med EFI och skolorna efter en gemensam överenskommelse. Numeracitet samt kartläggning steg 3 ämneskunskaper, ansvarar skolorna för.

Resultatet av kartläggningens två första steg tillsammans med elevens ålder och personliga förhållanden i övrigt, ligger till grund för rektorns beslut om årskursplacering och undervisningsgrupp. Kartläggningen är även ett underlag för exempelvis beslut om prioriterad timplan, anpassad timplan eller om det finns behov av annat stöd än de åtgärder som specifikt riktar sig till nyanlända elever.

För elever som börjar i förskoleklass genomför EFI mottagningssamtal och egen kartläggning av språk och erfarenheter

Eleven ska börja skolan inom en månad från det att kommunen fått kännedom om att eleven flyttat hit.

Inskolningsstöd

Laholms kommun erbjuder ett inskolningsstöd för de barn och elever som är nyanlända eller flerspråkiga när de börjar i förskola och förskoleklass.

Inskolningsstödet i förskolan och i förskoleklassen ges på barnets eller elevens modersmål. Inskolningsstöd innebär att barn, vårdnadshavare och pedagoger under inskolningsperiod i förskola eller förskoleklass har tillgång till en person som talar barnets eller elevens modersmål. Inskolningsstödet blir en hjälp att introducera barn eller elev och vårdnadshavare i förskolans eller förskoleklassens arbete och rutiner.

Inskolningsstödet är individuellt, behovsstyrt och begränsat till tio timmar.

Inskolningsstödet är inte ett tolkuppdrag utan en pedagogisk insats för att stötta barnet eller eleven under en begränsad period.

Ansökan görs av rektor på mottagande förskola eller skola. Beslut om behov och omfattning av inskolningsstöd för barnet fattas av rektor i samråd med enhetschefen för Enheten för flerspråkighet och integration.

Maria Nyberg
Integrationspedagog/SVA lärare
0737 191017
Lantmannagatan 3

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan