Sök Kontakt


Visioner och framtidsidéer

Planta som växer i ett stenparti

Kommunfullmäktige antog den 30 maj 2023 vision 2050, målområden och gemensamma resultatmål 2024-2027 för kommunens verksamheter. Vision och mål är styrande för planeringen av den kommunala verksamheten och servicen.

Vision

I Laholm vill vi bli fler för en starkare framtid. Här förenas livskvalitet och tillväxt för en hållbar utveckling.

Laholms kommuns befolkningsmål är 32 000 invånare år 2050.

Bakgrund

Kommunens vision beskriver ett önskvärt framtida tillstånd för Laholm. Vi ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Visionen konkretiseras genom mål. Nämnderna och dess förvaltningar ska samarbeta för att nå visionen och målen. De gemensamma målen gäller under flera år. Ambitionsnivå bestäms årligen av kommunfullmäktige genom mätbara nyckeltal.

Målområden med gemensamma resultatmål

Kommunfullmäktige har beslutat om målområden med gemensamma resultatmål som gäller för år 2024-2027. Dessa ska kommunen fokusera på i sitt arbete inom varje förvaltning och i samverkan mellan förvaltningarna.

Målområde Samhällsplanering

En väl fungerande samhällsplanering utgör grunden för att nå framgång inom alla målområden och är särskilt viktigt för att nå befolkningsmålet. Utveckling och tillväxt ska ske på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. En hållbar tillväxt kräver prioriteringar.

Samhällsplaneringen ska vara inkluderande, rättvis och effektiv samt skapa möjligheter för alla kommuninvånare.

En god hushållning av naturresurser och energi ska främjas. Vi ska arbeta både med klimatanpassning och med en minskad miljöpåverkan för hela kommunen.

Gemensamma resultatmål

• Boendesegregationen ska minska
• Laholms kommuns miljöpåverkan ska minska

Målområde Barn, unga och utbildning

I Laholm ska alla barn och unga ha rätt till goda, trygga och jämlika uppväxtvillkor. Barn och unga ska ges förutsättningar för en bra start i livet där förebyggande arbete och tidigt stöd ska prioriteras utifrån individuella behov. Barns bästa ska genomsyra all planering. Stor delaktighet, inflytande och dialog med barn, unga och vårdnadshavare är viktigt i arbetet med kommunens utveckling. Laholms kommun ska erbjuda förskolor och skolor som ger goda kunskaper och möjligheter för fortsatt utveckling. Gymnasie- och vuxenutbildningar ska vara attraktiva och leda till jobb eller fortsatt utbildning.

Gemensamma resultatmål

• Fler uppnår gymnasieexamen
• Tryggheten i skolan ska öka

Målområde Näringsliv och företagsamhet

Ökad sysselsättning leder till ökad skattekraft och bättre livskvalitet i kommunen, mer arbets¬kraft till näringslivet, ökad mångfald och en mer dynamisk kommun. Näringslivsutvecklingen och företagsklimatet ska främjas för fler och växande företag. Kommunens invånare och företagare ska uppleva en god servicenivå, ett gott bemötande och tillgång till kompetent rådgivning vid myndighetsutövning och andra kontakter med kommunen. Entreprenörskap, kunskap och företagande ska främjas i samverkan mellan kommunen och näringslivet.

Gemensamt resultatmål

• Fler ska vara självförsörjande

Målområde Folkhälsa

Alla i kommunen har rätt till god och jämlik hälsa. Det gäller såväl den fysiska som den psykiska hälsan. Vi ska skapa förutsättningar för befolkningen att behålla eller förbättra sin hälsa. Vi ska skapa förutsättningar för en sund livsstil, en varierande och meningsfull fritid samt ett rikt kultur- och föreningsliv.

Vi ska arbeta för att minska utanförskapet samt förbättra möjligheterna för alla att vara delaktiga i samhällsutvecklingen.

Vi ska främja och stärka den enskildes möjligheter och förmåga att leva ett självständigt liv genom medskapande och valmöjlighet.

Gemensamma resultatmål

• Folkhälsan förbättras
• Barn och ungas psykiska och fysiska välbefinnande ska öka

Planeringsförutsättningar

I kommunen tas planeringsförutsättningar fram varje år, där nämnderna får ett underlag på vilka trender och förändringar i omvärlden som påverkar Laholms kommun.

Planeringsförutsättningar 2025 Länk till annan webbplats.

Kontakta Laholms kommun

Öppet idag: 08.00-16.30

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: