Sök Kontakt


Lantbruk

Miljöenheten har tillsyn på alla verksamheter som bedriver lantbruk i kommunen. Vi besöker verksamheter och kontrollerar att reglerna följs. Lantbruk omfattas framför allt av miljöbalken, förordningen om miljöhänsyn i jordbruket och jordbruksverkets föreskrifter.

Tillsynen sker oftast genom ett föranmält besök där vi går runt på gården samt tittar igenom verksamhetens dokumentation. Besöket anpassas till gårdens storlek och omfattning. Vissa lantbruksverksamheter är anmälnings eller tillståndspliktiga, läs mer om det under djurhållning.

Om du vill förbereda dig på ett besök från oss har vi samlat lite information i en checklista som du hittar längst ner på den här sidan.

Gödselhantering

Hela Laholms kommun ligger inom nitratkänsligt område. Sedan flera år tillbaka finns det därför särskilda bestämmelser om bland annat gödselhantering. Syftet är att minska näringstillförseln till Laholmsbukten. Hantering av gödsel, både stallgödselgödsel och handelsgödsel, regleras av flera regelverk.

Har man fler än 2 djurenheter ska det finnas dokumentation om lagringsbehov av stallgödsel. På jordbruksverkets hemsida finns en enklare beräkningsmodell där man själv kan räkna ut sitt lagringsbehov. Det är även krav på att man ska ha spridningsareal för den organiska gödseln som verksamheten producerar.

Växtodling och bekämpning

Kommunen har tillsyn på användning och hantering av bekämpningsmedel för lantbruksverksamheter. Vi kontrollerar bland annat att bekämpningsmedel används på rätt sätt samt att lagring, påfyllning och rengöring sker på rätt sätt. För att få använda bekämpningsmedel krävs licens och ett godkänt funktionstest av din bekämpningsutrustning.

Alla preparat som används i syfte att bekämpa skadegörare klassas som bekämpningsmedel och ska vara godkända av kemikalieinspektionen. Det här innebär att även råttgift räknas som bekämpningsmedel.

Ett bekämpningsmedel får endast användas i de grödor de är godkända för och anvisningarna på förpackningarna ska följas. När man bekämpar sina grödor ska man föra en sprutjournal som ska sparas i minst 3 år. Kom ihåg att förebygga, bevaka, anpassa och följa upp din bekämpning.

Angelica Pantzar
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0430-151 46

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: