Sök Kontakt

Strandskydd

Strandskyddet är till för att alla ska ha tillgång till våra stränder och för att skydda djur och växter som lever vid stränderna.

Strandskyddet är ett generellt skydd och gäller på samma sätt i hela landet.

Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, både på land och i vattnet och gäller även undervattensmiljön. I vissa områden finns också utvidgat strandskydd som då kan sträcka sig upp till 300 meter från strandkanten. I Laholms kommun finns utvidgat strandskydd vid Hökafältets reservat och Skummeslövs sanddynsreservat (300 meter). Även vid Hjörnaredssjöarna finns utvidgat strandskydd om 200 meter.

Inom äldre detaljplanelagda område är strandskyddet ofta upphävt. För nyare detaljplaner finns beslut om vilka delar av planområdet som strandskyddet inte längre gäller.

Inom kustområdet är större delen av kuststräckan planlagd för bebyggelse och inom dessa delar är strandskyddet upphävt.

Vad gäller inom strandskyddsområde?

Strandskyddet innebär att det inom området är förbjudet:

 • att uppföra nya byggnader
 • ändra byggnader (förråd till fritidshus) eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar som avhåller allmänheten från att röra sig där
 • att gräva eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer
 • att göra ingrepp som kan skada växt- och djurliv, till exempel att fälla träd, schakta och lägga upp massor

Dispens

Om det finns särskilda skäl kan man få dispens från förbuden.
Som särskilda skäl räknas:

 • marken är redan tagen i anspråk, till exempel en etablerad tomtplats
 • platsen är avskild från stranden av till exempel en större väg eller järnväg
 • anläggningar som för sin funktion måste ligga vid vatten och behovet inte kan tillgodoses utanför området
 • utvidgning av pågående verksamhet, till exempel industri eller hamn som inte kan tillgodoses utanför området
 • det finns ett angeläget allmänt intresse som till exempel tätortsutveckling. Det kan vara infrastruktur, frilufsliv, miljö, natur eller kulturhistoria som inte kan tillgodases utanför området
 • området behöves för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

För att ansöka om dispens från strandskyddet ska du lämna in en ansökan till samhällsbyggnadsnämnden, Laholms kommun. I vissa fall, om platsen för dispens ligger i ett naturreservat, Natura 2000-område eller annat skyddat område ska man ansöka hos länsstyrelsen.

Tips för en komplett ansökan

 • beskriv tydligt vad du vill göra och varför
 • skicka med en karta där du tydligt ritat in var åtgärden ska göras, till exempel var huset ska byggas och vilka mått det ska ha
 • beskriv hur naturen på platsen ser ut, vad det finns för djur- och växtliv och vilken hänsyn du kommer att ta till dessa
 • om det redan finns byggnader på platsen ska du beskriva deras historik, om det finns strandskyddsdispens för dem eller vilket år de uppfördes
 • ange vilket särskilt skäl som motiverar din ansökan för dispens

För dispensansökan tar Laholms kommun ut en fast handläggningsavgift.

Är åtgärden inom ett vattenområde?

Då kan det i vissa fall krävas att du också anmäler eller söker tillstånd för vattenverksamhet. Det gäller till exempel för muddring, bryggor, fyllning och grävning. En anmälan om vattenverksamhet prövas av länsstyrelsen.

Om strandskydd råder inom vattenområdet kan ansökan om strandskyddsdispens samprövas med en anmälan om vattenverksamhet.

Undantag från strandskyddsförbudet för kompletteringsåtgärder

Länsstyrelsen har fattat beslut om undantag från strandskyddsförbudet för vissa så kallade kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad. Mer information finns på länsstyrelsens hemsida.

Upphävande av strandskydd

Vid mindre vattendrag och vattenområde kan strandskyddet upphävas av länsstyrelsen. En ansökan om upphävande lämnas till länsstyrelsen.

Anna-Carin Karlsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0430-151 45

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan