Sök Kontakt

Skolskjuts

Elever i årskurs F-9 samt anpassad grundskola kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts från bostaden till skolan. Grunden till bestämmelserna för skolskjuts finns i skollagen. I Laholms kommun är det utbildningsnämnden som beslutar om riktlinjer för skolskjuts.

För att ha rätt till skolskjuts ska ditt barn

 • Vara folkbokförd i Laholms kommun
 • Gå i anvisad kommunal förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola i Laholms kommun

Därtill ska något av följande kriterier vara uppfyllt

 • Avståndet mellan folkbokföringsadress och anvisad skola överstiger:
 • 2 km Åk F-3
 • 3 km Åk 4-6
 • 4 km Åk 7-9

Avståndsbestämmelserna gäller även mellan hem och hållplats för skolskjuts.

 • Ha en skolväg som anses vara en farlig väg.
 • Ha en funktionsnedsättning eller att det finns någon annan särskild omständighet.

Avståndsbedömningen görs av kommunen. Avståndet mellan hem och skola mäts på samma sätt för alla fastigheter i kommunen med hjälp av geografisk informationsteknik. Avståndet som räknas är den kortaste gång- eller cykelväg mellan hemmet och skolan, eller mellan hemmet och närmste hållplats.

Om skolvägen anses vara farlig gäller inte kilometergränserna. Farlig väg innebär att vägen är farlig utifrån de trafikförhållanden som råder utmed elevens skolväg, t.ex. vägens hastighetsbegränsning, sikt och trafikintensitet. En individuell prövning görs och särskild hänsyn tas till elevens ålder och allmän mognad i trafiken.

Elever som inte får skolskjuts:

 • Elever i Mellbystrands tätort väster om E6, till Mellbystrandsskolan.
 • Elever inom Laholms stad, till Lagaholmsskolan, Parkskolan och Glänningeskolan.

Elever som får skolskjuts på grund av farlig väg:

 • Elever i Lilla Tjärby som går i Veingeskolan, Åk 4 -9.
 • Elever i Veinge by som går på Veingeskolan, Åk F-9.
 • Elever i Skummeslövstrand (väster om E6:an) som går på Skottorpskolan, åk F-6.

Elever som får åka med linjetrafik (skolbiljett i stället för skolskjuts)

 • Elever som går på Lagaholmsskolan som bor i Mellbystrand.

Skolval

Elev som väljer att gå på annan skola än den kommunen hänvisar till har som huvudprincip inte rätt till skolskjuts. Förutsatt att övriga kriterier för rätt till skolskjuts är uppfyllda, kan skolskjuts i mån av plats ändå erbjudas om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Tänk på att förutsättningarna kan ändras under läsåret.

Skolskjuts vid växelvis boende

Med växelvis boende menas när elev bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna och båda adresserna ligger i Laholms kommun. Istället för enbart elevens folkbokföringsadress görs bedömning om elevs rätt till skolskjuts från båda adresserna var för sig, enligt de kriterier som gäller för rätt till skolskjuts. Växelvis skolskjuts anordnas inte utanför kommungränsen.

Ansvar vid skolskjuts

Du som vårdnadshavare har ansvar för ditt barn på vägen mellan hemmet och hållplatsen och till dess att barnet klivit på skolskjutsfordonet (tillsynsansvar). Du har ett större ansvar för yngre barns säkerhet. Detta kan innebära att ditt barn måste följas till hållplatsen under så lång tid som behövs för att eleven ska klara att gå på egen hand.

Du som vårdnadshavaren förutsätts svara för att ditt barn förbereds och tränas på att klara sin väg till och från hållplats på ett så säkert sätt som möjligt i enlighet med 6 kap 2 § föräldrabalken. Du bör ta ansvar för att barnet förses med reflexväst, reflexer och/eller har med sig en ficklampa under den mörkare delen av året.

I de fall eleven missat skolskjutsen har vårdnadshavarna ansvaret för att eleven kommer till skolan.

Efter skoldagens överlämnas ansvaret till vårdnadshavare då barnet stiger av skolskjutsfordonet.

Ansökan om skolskjuts

Du som vårdnadshavare ansöker om skolskjuts inför varje nytt läsår i E-tjänsten.

Ansökan om skolskjuts i grundskolan Länk till annan webbplats.

Ansökan om skolskjuts i grundskolan, växelvis boende Länk till annan webbplats.

Beslut om skolskjuts meddelas på ”mina sidor”. Här kan också komma meddelande i de fall det finns frågor om din ansökan.

E-tjänsten ska inte användas om elev eller vårdnadshavare har skyddade personuppgifter, eller i familj där den vuxne inte är vårdnadshavare, som tex familjehem. I dessa fall samt om någon av vårdnadshavarna saknar bank-id begär en blankett genom att skicka ett mail till: skolskjuts@laholm.se

Elever som tillhör Centrumskolan, resursskola och anpassad grundskola i Laholm ansöker om skolskjuts via blankett som skolan ombesörjer.

Synpunkter på skolskjutsen

I Laholms kommun finns det flera operatörer som skjutsar eleverna till skolan. De ansvarar för kvaliteten i skolskjutsen är den som avtalet anger. Om du har synpunkter på hur skolskjutstrafiken utförs kan du använda dig av Laholms kommuns e-tjänst för synpunkter och klagomål. Vi är tacksamma om du meddelar felaktigheter så att dessa kan rättas till.

Synpunkter och klagomål

Frågor och svar

Svar: Nej. Du har rätt att välja vilken skola ditt barn ska gå i, men det kan påverka rätten till skolskjuts. Elever har rätt till skolskjuts från folkbokföringsadressen till anvisad skola.

För elever som går i en annan skola ansvarar vårdnadshavare för skjuts till och från vald skola.

Elever kan få skolskjuts till vald skola bara om kommunen kan anordna skolskjuts så att inga organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

Observera! Storleken på bussen eller annat transportmedel anpassas i möjligaste mån utifrån antalet elever som har rätt till skolskjuts utifrån grundreglerna.

Svar: Nej, skolskjuts omfattar endast till och från skolan. Till och från fritids är vårdnadshavares ansvar.

Svar: Nej, för att få skolskjuts vid växelvis boende är det en förutsättning att båda vårdnadshavarnas bostadsadresser ligger inom Laholms kommun och att barnet bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna.

Svar: Om elev kommer för sent till skolskjutsens avgångstid är det vårdnadshavare som har ansvaret för att eleven kommer till skolan. Kommunen svarar ej för kostnader eller ersättningsanspråk i samband med händelsen. Om elev på grund av undervisningen ej kommer i tid till skolskjutsen är det kommunens skyldighet att ordna hemtransport.

Om skolvägen anses vara farlig gäller inte kilometergränserna. Farlig väg innebär att vägen är farlig utifrån de trafikförhållanden som råder utmed elevens skolväg, tex vägens hastighetsbegränsning, sikt och trafikintensitet.

Kontaktuppgifter

Administratör för skolskjuts och ersättningar
Humlegången 6

Kontakta Laholms kommun

Öppet idag: 08.00-16.30

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan