Sök Kontakt

Likabehandling och trygghet

Alla barn och elever har rätt att känna sig trygga i våra förskolor och skolor.

Diskriminerad, trakasserad eller kränkt

Om du som elev upplever att du eller någon kompis blir diskriminerad, trakasserad eller kränkt ska du prata med en lärare eller någon annan vuxen du litar på, på skolan. Om du är vårdnadshavare som upplever att ditt barn blir diskriminerat, trakasserat eller kränkt i skolan ska du kontakta skolan.

Om din upplevelse är att en i personalen utsätter elever för diskriminering, trakasserier eller kränkning vänder du dig direkt till förskolans eller skolans rektor.

Vad är diskriminering?

När skolan utan anledning behandlar en elev orättvist utifrån skolans regler och rutiner och någon av diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringsgrunderna är:

 • kön
 • etnicitet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • sexuell läggning
 • funktionsnedsättning
 • ålder
 • könsöverskridande identitet eller uttryck

Vad är trakasserier?

Uppträdanden som kränker en elevs värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Vad är kränkande behandling?

Uppträdanden som kränker en elevs värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Kränkningarna kan vara:

 • fysiska (till exempel att bli utsatt för slag och knuffar)
 • verbala (till exempel att bli hotad eller kallad kränkande benämningar)
 • psykosociala (till exempel att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning)
 • text- och bildburna (till exempel klotter i form av rasistiska symboler, brev och lappar, e-post, sms eller sociala medier)
 • materiella (till exempel punkterat däck, knäckt penna)

Kränkningar på nätet

Om du blir trakasserad eller kränkt på Internet ska du prata med dina föräldrar eller berätta för en annan vuxen som du litar på.

Du kan anmäla den sidan där du fann det du tyckte var kränkande, med hjälp av Integritetsskyddsmyndighetens guide.

Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Om kränkningarna har samband med kamratrelationer på förskolan eller skolan ska förskolan eller skolan arbeta utifrån sin plan mot kränkande behandling.

Skolan eller förskolan ska agera direkt

Förskolan och skolan är skyldig att agera så snart någon ur personalen får veta att ett barn eller elev känner sig diskriminerad, utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. Förskolan eller skolan ska utreda vad som har hänt och vidta åtgärder så att kränkningarna inte fortsätter.

Om du inte är nöjd med hur skolan har hanterat händelsen så kontaktar du den som är ansvarig för skolverksamheten.

 • Om du går på en kommunal förskola eller skola i Laholm är det Utbildningsförvaltningen du ska kontakta.
 • Om du går på Osbecksgymnasiet kontaktar du Utbildningsförvaltningen.
 • Om du går på en fristående förskola eller skola är det den du ska kontakta.

Du som är barn kan be en vuxen om hjälp om du inte vill kontakta förskolan eller skolan själv.

Plan mot kränkande behandling

Förskolor och skolor är skyldiga att arbeta målinriktat mot kränkande behandling av barn och elever.

Åtgärder mot kränkande behandling Länk till annan webbplats.

Skolor och förskolor ska genomföra åtgärder för att förhindra kränkande behandling och årligen upprätta en plan mot kränkande behandling. Den årliga planen ska syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, sexuell läggning, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning samt att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Barn och elever ska vara delaktiga i arbetet med planen. Även vårdnadshavare bör göras delaktiga i arbetet.

Kontakta din förskola eller skola om du vill ta del av enhetens plan mot kränkande behandling.

Myndigheter som övervakar, utreder och ger stöd

Barn- och elevombudet

Barn- och elevombudet, BEO har tillsyn och övervakar den del av skollagen som gäller kränkande behandling. Om du upplever att den som ansvarar för skolan inte förmår att lösa problemen kan du välja att kontakta BEO.

Barn- elevombudet Länk till annan webbplats.

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Diskrimineringsombudsmannen arbetar med tillsyn, påverkan, utveckling och spridande av kunskap. DO ska främja lika rättigheter och möjligheter.

Diskrimineringsombudsmannen Länk till annan webbplats.

Kontakta Laholms kommun

Öppet idag: 08.00-16.30

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan