Sök Kontakt

Ekonomi och studiebidrag

När du går på gymnasiet kan du få ekonomisk studiehjälp.

Studiebidrag för dig som är under 20 år

Studiebidrag får du som studerar på heltid fram till vårterminen det år du fyller 20 år. Studiebidraget behöver du inte ansöka om, förutsatt att du ska studera i Sverige. Det betalas ut efter att skolan meddelat att du har blivit antagen. CSN kommer att skicka ett beslut om studiebidrag till dig (om du är myndig) eller dina föräldrar inför varje nytt läsår.

Studier på SFI ger inte rätt till lån eller bidrag från CSN.

Extra tillägg

Extra tillägg måste du däremot ansöka om hos CSN. Beslut fattas utifrån vissa kriterier. Läs mer om detta på CSN:s hemsida.

Studiemedel för dig som är över 20 år

Om du ska läsa på grundskole- eller gymnasial nivå och är över 20 år kan du söka studiemedel från och med höstterminen det året du fyller 20 år. Studiemedel består av två delar: en lånedel och en skattefri bidragsdel. Du kan välja att enbart söka bidragsdelen.

Läs mer om detta på CSN:s hemsida Länk till annan webbplats.

Tilläggsbelopp - gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Rektor kan söka ekonomiskt bidrag för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd, så kallat tilläggsbelopp (SFS 2010:800, SFS 2010:2039). Ansökan kan inte göras av vårdnadshavare.

Blankett ansökan om tilläggsbelopp gymnasiet - pdf Pdf, 156.3 kB.

Tilläggsbelopp kan endast sökas för elever som är folkbokförda i Laholms kommun.

Detta berättigar till ansökan om tilläggsbelopp

Tilläggsbeloppet ska vara direkt kopplat till en enskild elev och ha samband med elevens omfattande behov av särskilda stöd och förutsättningar för att kunna fullgöra sin skolgång. Tilläggsbelopp avser endast ersättning för extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga undervisningen. Enligt skollagen kap. 16 §54, kap. 17 §35 samt kap. 19 §27 ska tilläggsbelopp lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning.

Detta berättigar inte till tilläggsbelopp

Stöd exempelvis i form av extra undervisning, individualiserat lärande, specialpedagogiska insatser eller undervisning i särskild grupp som syftar till att hjälpa elever med inlärningssvårigheter att nå målen, berättigar inte till tilläggsbelopp. Kostnader för dessa insatser ska täckas av den ersättning som betalas ut till skolan genom grundbeloppet. Grundbeloppet till fristående verksamheter ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten.

Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

Period för ansökan

Ansökan görs per läsår och inför varje nytt läsår ska en ny ansökan göras. Om ansökan avser enbart vårterminen eller enbart höstterminen ska detta anges i ansökan.

Prövning av ansökan

En fullständig ansökan prövas endast utifrån inlämnat underlag och det som bedöms är:

  • Handlar det om extraordinära insatser eller ¨vanligt¨ stöd
  • Är insatserna rimliga i förhållande till stödbehovet
  • Är kostnadsbedömningen rimlig

Ofullständig ansökan

En ansökan anses som ofullständig om det inte framgår vad stödbehovet är och med vilka extraordinära insatser detta behov ska tillgodoses. Det krävs även att det anges vilka pengar eller resurser som rektor bedömer som nödvändiga för att kunna genomföra de extraordinära insatserna. En ofullständig ansökan prövas inte utan skickas tillbaka för komplettering.

Avslag

Ett avslag på hela, eller delar av, ansökan innebär inte att förvaltningen/nämnden bedömt att eleven saknar stödbehov. Det innebär endast att de beskrivna stödbehoven och/eller insatserna inte faller inom kategorin för tilläggsbelopp.

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut gällande en ansökan, kan du överklaga det. Skicka din överklagan till:

Laholms kommun
Utbildningsnämnden
312 80 Laholm
eller e-post: utbildningsnamnden@laholm.se

Märk försändelsen med ¨Överklagan tilläggsbelopp¨.

Kontakta Laholms kommun

Öppet idag: 08.00-16.30

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan