Sök Kontakt

Brandfarlig vara och explosiv vara

Hanterar du brandfarlig vara eller explosiv vara? Här hittar du information om volymgränser och hur du söker tillstånd.

Vissa ämnen som du hanterar kan ha egenskaper som gör att de kan klassas som antingen brandfarliga eller explosiva. Har du ett brandfarligt eller explosivt ämne krävs det att det hanteras på ett säkert sätt.

Med hantering menas lagring, användning, försäljning, köp av osv. Det finns många regler för hur du ska hantera brandfarliga och explosiva varor på ett säkert sätt. Detta för att en olycka inte ska inträffa och skada någon.

För att hitta mer information är det bra att gå in på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps hemsida. Där hittar du gällande lagar och regler, handböcker och annan bra information.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps hemsida Länk till annan webbplats.

Information om vad brandfarlig och explosiv vara är

En brandfarlig vara är ett ämne som har lättare för att antända eller orsaka en brand. Här kommer några exempel.

 • Olika gaser som gasol, acetylen och aerosoler.
 • Vätskor som har en flampunkt lägre än 100°C, som bensin, diesel, spillolja och spolarvätska.
 • Brandreaktiva varor som väteperoxid, organiska peroxider och ammoniumnitrat.

Ett bra sätt för att veta om ett ämne är brandfarligt, är att titta i säkerhetsdatabladet. Där hittar du information om ämnets egenskaper och flampunkt.

Vissa förpackningar har en symbol som visar att ämnet är brandfarligt. Det kan vara en varningstext eller en flamma. Det finns förpackningar som inte har någon märkning, men som är brandfarliga. Är du osäker så titta i ämnets säkerhetsdatablad eller kontakta din leverantör.

En explosiv vara kan vara ett ämne, en blandning eller ett föremål. Grunden är att varan ska vara gjord för att skapa en explosion eller en pyroteknisk effekt.

Exempel på en explosiv vara är krut, ammunition, dynamit, fyrverkerier och tändhattar.

Förpackningarna är märkta med en symbol, som visar att de är explosiva.

Vilka lagar och regler finns

De lagar och regler som finns är uppdelade efter vilken typ av hantering och vilket typ av ämne du har.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är de som bestämmer hur hanteringen ska gå till.

Grundtanken är att den varan ska skyddas från sin omgivning. Det sker genom att du har kunskap om ditt ämne och hur det ska hanteras, så att hanteringen blir säker.

Du hittar aktuell information, lagar och reglerna här:

Lagar och regler om brandfarlig och explosiva varor Länk till annan webbplats.

Handböcker om olika brandfarliga och explosiva varor Länk till annan webbplats.

Behöver du tillstånd

I vissa fall kan du behöva ett tillstånd för din hantering.

För brandfarliga varor beror det på ämnets egenskaper, hur mycket du förvarar och vilka som har tillgång till ämnet.

 1. Börja med att ta reda på volymen på dina ämnen.
 2. Ta fram flampunkten för dina brandfarliga vätskor. Står i säkerhetsdatablad.
 3. Är hanteringen för din verksamhet eller hemmet.

Nu kan du ta reda på vilka volymer som avgör om tillstånd behövs eller inte. Här utgår du från den typ av hantering du har.

Tänk på att det finns regler kring hur du kommer behöva förvara dina ämnen oavsett om du behöver ett tillstånd eller inte.

Har du en hantering över de volymer som står, behöver du söka tillstånd.

Om du överstiger volymerna behöver du söka tillstånd

Gasol

60 liter

Andra brandfarliga gaser

10 liter

Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler

100 liter

Brandfarliga vätskor med en flampunkt på högst 60 grader

100 liter

Brandfarliga vätskor med en flampunkt mellan 60 och 100 grader

10 000 liter

Tänk på att det finns regler kring hur du kommer behöva förvara dina ämnen oavsett om du behöver ett tillstånd eller inte.

Har du en hantering över de volymer som står, behöver du söka tillstånd.

Om du överstiger volymerna behöver du söka tillstånd

Brandfarliga gaser

2 liter om hanteringen är inomhus

60 liter om hanteringen är utomhus

Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler

100 liter

Brandfarliga vätskor med en flampunkt på högst 60 grader

100 liter

Brandfarliga vätskor med en flampunkt mellan 60 och 100 grader

10 000 liter

Har du en restaurang eller liknande där gasolen står ute, men är kopplad till en spis inne i köket kommer du behöva söka tillstånd.

Har du en matvagn eller liknande där endast personal är i vagnen behöver du tillstånd om du har över 60 liter gasol. Finns besökare i vagnen behöver du tillstånd.

Har du en större bergvärmeanläggning kan du behöva söka tillstånd. Detta då vätskan i systemet ofta är brandfarligt.

Tänk på att det finns regler kring hur du kommer behöva förvara dina ämnen oavsett om du behöver ett tillstånd eller inte.

Har du en hantering över de volymer som står, behöver du söka tillstånd.

Om du överstiger volymerna behöver du söka tillstånd

Brandfarliga gaser

250 liter om hanteringen är inomhus

1 000 liter om hanteringen är utomhus

Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler

500 liter om hanteringen är inomhus

3 000 liter om hanteringen är utomhus

Brandfarliga vätskor med en flampunkt på högst 60 grader

500 liter om hanteringen är inomhus

3 000 liter om hanteringen är utomhus

Brandfarliga vätskor med en flampunkt mellan 60 och 100 grader

10 000 liter om hanteringen är inomhus

50 000 liter om hanteringen är utomhus

Har du ett lantbruk och hanterar diesel, eldningsolja eller liknande vätskor med en flampunkt högre än 60 grader behöver du inget tillstånd för den delen.

Har du en större bergvärmeanläggning kan du behöva söka tillstånd. Detta då vätskan i systemet ofta är brandfarlig.

I normala fall behöver du alltid tillstånd för exploisva varor.

Det finns några undantagsfall, när du inte behöver:

 • Om du som privatperson köper maximalt 5 kg fyrverkerier från en försäljare i butik. Köper du fyrverkerier från nätet eller på annat håll kan du behöva tillstånd.
 • Om du har ett tillstånd att ha ammunition eller vapen och för dessa vapen förvarar ammunition.
 • Om du har ett tillstånd att ha vapen och för dessa vapen hanterar högst 5 kg krut för eget bruk. Tänk på att explosiva varor i riskgrupp 1.1 och 1.2 inte får förvaras i bostad.
 • Om du som verksamhet hanterar maximalt 10 stycken PU på ett säkert sätt, behöver du inget tillstånd.

Ansök om tillstånd för explosiv vara Länk till annan webbplats.

Mer information om explosiv vara Länk till annan webbplats.

Hur söker du tillstånd

Tillstånd söker du hos räddningstjänsten i kommunen. Det görs via vår e-tjänst.

Ansök om tillstånd för brandfarlig vara Länk till annan webbplats.

Ansök om tillstånd för explosiv vara Länk till annan webbplats.

Tänk på att du behöver lämna in en ny ansökan fyra veckor innan ditt nuvarande tillstånd går ut.

Vid en ansökan av tillstånd finns det alltid ett antal dokument som du behöver lämna. Det gäller oavsett om du haft ett tillstånd innan eller söker för första gången.

 • Beskrivning över lokalen, hur ser den ut och vart har du den ämnet.
 • Anmälan om föreståndare, personer med inflytande och för explosiv vara deltagare.
 • Situationsplan. En ritning över omgivning där din byggnad och förvaring markeras ut, samt avstånd till omgivningen.
 • Planritning. En ritning över din byggnad, där din förvaring visas. Även rördragning om det finns ska markeras ut.
 • Har du gas på utsidan av en byggnad, behöver du visa ritningar över rördragning.
 • Har du ett ämne som kan ge explosiv atmosfär, behöver du lämna in explosionsskyddsdokumentation.
 • Riskutredning. En beskrivning över de risker som finns i din hantering.
 • Beskrivning över hur din hantering ser ut.
 • Rutiner för hur du agerar vid en eventuell händelse.

Efter att du lämnat in en ansökan kan det bli att du behöver komplettera med vissa uppgifter, i så fall meddelar vi dig det.

Tillsyn av din hantering

Efter att du fått ett tillstånd försöker räddningstjänsten komma ut på en tillsyn efter halva din tillståndstid. Detta är för att se så du hanterar dina ämnen så som du har redovisat i tillståndet. Den görs också för att vi ska hjälpa dig att få en säker hantering.

Detta gäller inte för explosiv vara, så länge vi inte ser ett behov.

Kostnaden för tillsynen avgörs beroende på din hantering.

Taxa för tillsyn Pdf, 328.9 kB.

Om en olycka inträffar

Om en olycka inträffar som orsakats av din hantering eller det ämne som du hanterar, kan det behöva anmälas till tillståndsmyndigheten (räddningstjänsten).

Det gör du enklast genom att mejla raddningstjansten@laholm.se och där lämnar uppgifter kring vad som hänt, vad ni tänker göra för att det inte ska hända igen, samt kontaktuppgifter.

Räddningstjänsten Laholm
0430-150 00
Stämmovägen 1 312 34 Laholm

Kontakta Laholms kommun

Öppet idag: 08.00-16.30

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan