Sök Kontakt

Revisorer

Kommunrevisionens uppdrag är att granska den verksamhet som kommunen bedriver. Tillsammans med sakkunninga yrkesrevisorer prövar de om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, om styrningen är tillräcklig och om räkenskaperna är rättvisande.

Kommunrevisionen består av förtroendevalda revisorer utsedda av kommunfullmäktige.

Revisionens främsta syfte är att ge kommunfullmäktige underlag för sin prövning och beslut om kommunstyrelsen och andra nämnder ska beviljas ansvarsfrihet för sin verksamhet.

För att revisionens granskningar ska fullgöras enligt god revisionssed anlitar kommunrevisionen sakkunniga och särskild kundansvarig. Revisionen har avtal angående kundansvarig med E&Y AB.

God revisionssed i kommunal verksamhet Länk till annan webbplats.

Fullmäktiges ansvarsprövning Länk till annan webbplats.

Uppdraget

Revisorernas uppdrag är att granska och pröva hur beredningar, styrelser, nämnder och enskilda förtroendevalda fullföljer det ansvar som kommunfullmäktige har givit dem.

Det största arbetet går ut på att kontrollera om styrelsernas och nämndernas verksamhet sköts på ett lämpligt och ekonomiskt sätt, om räkenskaperna stämmer och om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorernas arbete mynnar ut i en årlig rapport och en revisionsberättelse som de lämnar till kommunfullmäktige i april.

Reglemente för revisorerna ur författningssamlingen Pdf, 90.5 kB.

 

Det finns i huvudsak fyra typer av revisionsaktiviteter:

  • Grundläggande granskning
  • Förstudier och kortgranskningar
  • Fördjupade granskningar
  • Granskning av delårsrapport och årsredovisning (räkenskapsrevision)

Revisionskollegiet sammanträder ungefär 15 gånger per år. Beslutsprotokollen finns tillgängliga för allmänheten. Konkreta rutiner och utgångspunkter för det praktiska revisionsarbetet finns till exempel beskrivet i revisionsplanen.

Revisionsplan 2022 Pdf, 322.5 kB.

Revisionens arbete styrs av:

  • Kommunallagen
  • Reglemente för revisorerna
  • God revisionssed i kommunal verksamhet
  • Revisionsstrategi
  • Aktiebolagslagen (avseende lekmannarevisionen)
  • Det ekonomiska utrymme som fullmäktige anvisar för revision

Granskningsrapporter

Varje år utför revisionen ett flertal granskningar. Här publiceras rapporter och andra dokument som kommunrevisionen lämnat till Laholms kommun.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan