Sök Kontakt

Elevresor och inackorderingsbidrag

Du som studerar heltid på gymnasiet, är folkbokförd i Laholms kommun och har mer än 6 km till skolan kan ha rätt till skolbiljett eller annan ersättning för dagliga resor.

Avståndet mellan hem och skola mäts på samma sätt för alla fastigheter i kommunen med hjälp av geografisk informationsteknik. Avståndet som räknas är den kortaste gång- eller cykelväg mellan hemmet och skolan, eller mellan hemmet och närmste hållplats och prövning görs endast utifrån färdvägens längd.

Studerar du inom samverkansavtal Halland och samverkansavtal Båstad beviljas du i första hand skolbiljett genom Hallandstrafiken och Skånetrafiken.

Har du mer än 50 km och behöver bo på din skol ort kan du ha rätt till inackorderingsbidrag.

Skolbiljett (buss och tåg)

De här villkoren ska vara uppfyllda för att vara berättigad skolbiljett:

 • Du är folkbokförd i Laholms kommun.
 • Du har mer än 6 km till skolan från din folkbokföringsadress
 • Du är berättigad till studiebidrag
 • Du studerar på heltid på en gymnasial utbildning
 • Kurslängden är minst tre sammanhängande veckor
 • Du är inte beviljad inackorderingsbidrag, varken från kommunen eller CSN.
 • Du är inte beviljad kontantersättning.

Skolbiljett beviljas längst till och med vårterminen det kalenderår du fyller 20 år.

Med en skolbiljett kan du resa alla vardagar under läsåret. Biljetten gäller med all trafik - buss, tåg och linjelagd anropsstyrd trafik inom biljettens giltighetsområde. Antingen har du en biljett som är giltig för resa inom Laholms kommun, eller en biljett som är giltig inom Hallands alla åtta zoner, beroende på vilken skola du går på.

För dig som beviljas skolbiljett är det enklast att använda Hallandstrafikens app. För att få din skolbiljett i appen måste du registrera ditt mobil nummer i appen. Där ser du sedan din skolbiljett när skolskjutsadministratören lagt in ditt nummer i systemet. Kan du av någon anledning inte använda appen går det att få skolbiljetten på ett plastkort.

Om du ska börja årskurs 1 och är berättigad skolbiljett gör du en ansökan i E-tjänsten. Börjar du årskurs 2 eller 3 behöver du inte göra någonting. Då kommer din skolbiljett att finnas tillgänglig vid skolstart i din app eller på ditt plastkort, beroende på vilken bärare du valt.

Vanliga frågor och svar finns på Hallandstrafikens sidan. Där står bland annat mer om biljettens giltighetstider.

Skolbiljetter (hallandstrafiken.se) Länk till annan webbplats.

Studier i annan kommun

Studerar du på en skola i Halland, men utanför Laholms kommun, gäller skolbiljetten i Hallandstrafikens alla åtta zoner. Studerar du på en skola i ett annat län ges dubbla skolbiljetter, en med giltighet i Laholms kommun och en med giltighet i grannlänet.

Kontantersättning

Du kan ges kontantersättning om det inte finns kollektiv förbindelse mellan folkbokföringsadressen och skolan. Kontantersättning beviljas inte i kombination med skolbiljett.

Ansökan om kontantersättning Länk till annan webbplats.

Ersättning för anslutningsresa

Du som har rätt till skolbiljett enligt ovan kan även vara berättigad till ersättning för anslutningsresa.

Ersättning lämnas om:

 • du har minst 6 kilometer mellan hemmet och närmaste hållplats eller
 • din restid med kollektivtrafik överstiger 3 timmar per dag eller 15 timmar per vecka.

Endast en ersättning per familj.

Ersättning för anslutningsresa Länk till annan webbplats.

Växelvis boende

Du kan ha rätt till kostnadsfria elevresor vid växelvis boende. Med växelvis boende avses när du bor lika mycket på två olika adresser i Laholms kommun. Bedömning om du har rätt till ersättning för elevresor vid växelvis boende görs från var adress för sig. D.v.s. du kan ha rätt till ersättning från den ena adressen eller båda.

Ersättning för elevresor vid växelvis boende lämnas fram tills du fyllt 18 år. Därefter görs bedömningen från din folkbokföringsadress.

Inackorderingsbidrag

De här villkoren ska vara uppfyllda för att du ska ha rätt till inackorderingsbidrag:
- Att du är förstahandsmottagen, d.v.s. att du sökt nationellt program som inte finns på hemorten, inom samverkansavtal Halland eller inom samverkansavtal Båstad eller att du har sökt riksintag (t.ex. riksidrottsgymnasium).
- Att du studerar heltid hos en offentlig huvudman (kommunal, regional, statlig).
- Att ersättning för elevresor inte söks.
- Att du på grund av lång och besvärlig resväg behöver bo på skol orten.
- Att resvägen överstiger 50 kilometer, enkel resa, eller restiden är minst tre timmar per dag.

Inackorderingsbidrag erhålls längst till och med vårterminen du fyller 20 år.

Ansökan om inackorderingsbidrag Länk till annan webbplats.

Återkrav

Har du beviljats ersättning för elevresor eller inackorderingsbidrag är du skyldig att omgående anmäla till din skola/hemkommun om något av följande inträffar:

 • Du byter eller avbryter studierna
 • Du minskar din studieomfattning från heltid till deltid
 • Du ändrar din folkbokföringsadress

Den som felaktigt erhållit ersättning för elevresor eller inackorderingsbidrag är skyldig att genast återbetala beloppet. Den som medvetet lämnar felaktiga uppgifter eller inte informera kommunen om förändrade förhållanden, kan förlora sin rätt till ersättningen.

Administratör för skolskjuts och ersättningar
Humlegången 6

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan