Sök Kontakt

Lediga tomter

I flertalet tätorter i kommunen finns idag avstyckade och byggklara bostadstomter. Du kan antingen reservera en ledig tomt eller ställa dig i en tomtkö.

Riktlinjer för Laholms kommuns tomtkö Pdf, 104.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta med lediga villatomter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Villatomter

Villatomter fördelas på två sätt, direkt eller genom en tomtkö.

Tomtkö

När ett bostadsområde är klart för att byggas ut kommer tomterna att fördelas ut i den turordning som finns i tomtkön.

Det finns två tomtköer, Östra Nyby i Laholm och Jordgubbsåkern i Våxtorp.

För att placeras i en tomtkö, behöver du först anmäla dig till tomtkön och sedan betala en anmälningsavgift.

Anmälningsavgiften är 570 kr som betalas till kommunens bankgiro 991-1926.
Ange ditt namn och vilket område du vill stå i kö till på betalningen. Avgiften motsvarar en procent av det prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) som gäller vid ansökningstillfället avrundat till närmast lägre tiotal kronor. Observera att kommunen alltså inte skickar ut någon faktura.

Information kommer inom kort.

Kostnad och läge:

Villatomterna ligger samlade mellan Senganavägen och Zefyrvägen.

På området finns 27 tomter med en storlek på mellan 876 m² och 1200 m².

Priset på tomterna är antingen 120 000 kr eller 150 000 kr.

12 tomter är reserverade av företag för parhusbyggnation.

 

Detaljplanen tillåter:

Detaljplanen, som reglerar hur tomterna får byggas ut, tillåter att bostäder byggs. Fristående hus i en våning får byggas.

En bostadsbyggnad får max vara 5,6 meter hög. Ett uthus eller en annan gårdsbyggnad får max vara 2,5 meter hög.

Högst en femtedel av tomten får bebyggas.

Vägarna i området kommer att skötas och underhållas av kommunen.

Anmälan till tomtkö

Hantering av personuppgifter

Laholms kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna bearbeta din ansökan om att stå i kommunens tomtkö. Personuppgifterna behandlas med stöd av att det är av allmänt intresse i enlighet med gällande lagstiftning, bland annat EU:s Allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679). De uppgifter vi behandlar är de som anges i anmälningsformuläret nedan. Om inte personuppgifter lämnas i anmälan kommer inte kommunstyrelsen att kunna administrera tomtkön.

Det är kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig för de uppgifterna du lämnat in. Personuppgifterna kommer att behandlas i syfte att fördela kommunens småhustomter. Efter handläggning arkiveras handlingarna i kommunarkivet. Handlingarna hanteras enligt kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan som anger att handlingarna ska gallras vid inaktualitet. Vi använder oss inte av automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Som registrerad hos kommunstyrelsen har du rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. I vissa fall har du även rätt till radering av dina personuppgifter. Eftersom kommunens verksamhet omfattas av Arkivlagen, Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen kan de lagarna avgöra kommunens möjlighet till radering och också reglera till vilka personuppgifterna lämnas ut.

Laholms kommuns dataskyddsombud når du på

dataskyddsombudet.@laholm.se

Du kan anmäla till Datainspektionen om du anser att du inte har fått ett tillfredställande svar eller inte är nöjd med de åtgärder som kommunen vidtagit. Kontakta kommunstyrelsen om du har frågor, vill ha tillgång till dina uppgifter eller vill begära rättelse.

kommunstyrelsen@laholm.se

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter

Tomter som inte ingår i tomtkö

Tomter som inte ingår i en tomtkö kan reserveras direkt av den som först anmäler sitt intresse. För att reservera tomten kontaktar du Pernilla Berminge och lämnar uppgift om vilken tomt du vill reservera, ditt fullständiga namn, din adress och ditt personnummer.

Pernilla Berminge

Mark- och exploateringsingenjör

0430-150 53

pernilla.berminge@laholm.se

 

Viktigt att tänka på!

När det är klart vilken tomt som ska reserveras för dig skickar vi ett reservationsavtal som du måste underteckna och returnera inom 10 dagar. Du har sedan tre månader på dig att ansöka om bygglov. Tidsfristen börjar löpa från det datum kommunen undertecknande reservationsavtalet. Efter att bygglov beviljats har du ytterligare tre månader på dig att påbörja grundläggningsarbetet på tomten. När detta är klart kontaktar du någon på mark- och exploatering för att köpa tomten. Du väljer hur du vill betala för tomten, antingen träffas vi på din bank eller så skickar vi en faktura. När betalningen gjorts upprättas ett köpekontrakt som undertecknas av dig och kommunen.

Tidsfristerna är viktiga att hålla eftersom reservationen eller reservationsavtalet annars förfaller i sin helhet, vilket innebär att en annan spekulant kan reservera tomten. Om det finns särskilda skäl kan avtalet förlängas ytterligare en period, men det sker i undantagsfall.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan