Sök Kontakt


Överklaga beslut

Om du anser att kommunen har fattat ett olagligt beslut kan du överklaga genom laglighetsprövning. För att kunna göra det måste du vara folkbokförd i kommunen, äga fast egendom här eller betala kommunalskatt i Laholms kommun. Du har tre veckor på dig att överklaga från det att beslutet anslogs på kommunens officiella anslagstavla.

Överklaga beslut genom laglighetsprövning

Laglighetsprövning kan i regel användas för att överklaga beslut som är fattade av kommunorganisationens politiska instanser, såsom kommunfullmäktige eller kommunens nämnder. Laglighetsprövning kan även användas för att överklaga kommunrevisorernas beslut och vid frågor om jäv. I juridiska termer kallas en sådan överklagan även för kommunalbesvär.

Beslut kan bara bli upphävda om:

  • beslutet har fattats på ett olagligt sätt
  • den beslutande instansen (exempelvis nämnden) har fattat ett beslut som är utanför sitt ansvarsområde
  • den beslutande instansen har fattat ett beslut de inte hade rätt att fatta
  • beslutet strider mot en lag eller annan författning.

Så överklagar du

Din överklagan ska vara hos förvaltningsrätten inom tre veckor från det att protokollet med beslutet publicerades på kommunens digitala anslagstavla.

Din överklagan ska skickas skriftligen till Förvaltningsrätten. Det finns ingen blankett, utan du skriver själv din begäran. Den bör innehålla:

  • vilket beslut du vill överklaga
  • vilket eller vilka fel du tycker har gjorts
  • ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

Bifoga handlingar

  • Protokoll eller brev som du vill hänvisa till, och vad du vill styrka med dessa.
  • Annat som du vill att domstolen ska veta och ta hänsyn till i sin prövning.

Överklagan ska skickas till Förvaltningsrätten i Göteborg. Välj mellan att använda e-tjänst, mejla eller skicka överklagan med post.

Skicka handlingar utan signering - Förvaltningsrätten i Göteborg (domstol.se) Länk till annan webbplats.

E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se

Postadress: Box 53197, 400 15 Göteborg

Detta händer efter du överklagat

Om domstolen bedömer att myndighetens beslut strider mot någon lag eller författning upphör beslutet att gälla. Domstolen kan inte ändra själva innehållet i det överklagade beslutet.

Kontakta Laholms kommun

Öppet idag: 08.00-16.30

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: