Sök Kontakt

Förändrad skolorganisation

Två flickor i skolbänken får hjälp av lärare

På denna sidan samlar vi frågor och svar gällande förslag om avveckling av Ahla skola, Genevadsskolan och Mellby förskola.

Tidplan

Utbildningsnämndens beredningsutskott gav i maj 2023 förvaltningschefen i uppdrag att utreda hur skolorganisationen ytterligare kan effektiviseras med bibehållen kvalitet för eleverna samt främja ökad likvärdighet i utbildningen. Ett förberedande arbete initierades för att hitta möjliga alternativa förslag att gå vidare med. Arbetet påskyndades i slutet av 2023 på grund av kommunens och nämndens ansträngda ekonomiska läge.

Detta har hänt i utredningen

 • 13 februari - Information till samtlig berörd personal
 • 14 februari - Information till vårdnadshavare Ahla skola och Genevadsskolan i V-klass
 • Elevdialoger på Ahla skola och Genevadsskolan
 • 28 februari - Information till vårdnadshavare Mellby förskola i Edlevo
 • 28 februari - Informationsärende i utbildningsnämnden
 • Dialog med vårdnadshavare på Ahla skola, Genevadssskolan och Mellby förskola
 • 22 mars - Utredningen blev offentlig och publicerades under handlingar på denna sida
 • 27 mars - Utbildningsnämnden ställde sig bakom förvaltningens tjänsteskrivelse och föreslog att Ahlaskolan och Genevadsskolan ska avvecklas
 • 16 april - Kommunstyrelsen föreslog att kommunfullmäktige beslutar att Ahlaskolan och Genevadsskolan avvecklas
 • 29 april - Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen
 • 14 maj - Kommunstyrelsen föreslog att kommunfullmäktige beslutar att Ahlaskolan och Genevadsskolan avvecklas

Beslut

Den 14 maj beslutade kommunfullmäktige om avveckling av Genevadsskolan och Ahlaskolan.

Elever på Genevadsskolan i nuvarande årskurs F-3 kommer från och med höstterminen 2024 att tillhöra Veingeskolans upptagningsområde och flyttas över till Veingeskolan. Detsamma gäller blivande elever förskoleklass som fått beslut om skolplacering på Genevadsskolan.

Elever på Ahlaskolan i nuvarande årskurs F-3 kommer från och med höstterminen 2024 att tillhöra Parkskolans upptagningsområde och flyttas över till Parkskolan. Detsamma gäller blivande elever förskoleklass som fått beslut om skolplacering på Ahlaskolan.

Beslut om skolplacering skickas med post till berörda elever.

Övriga elever påverkas inte av beslutet om ny skolorganisation utan har rätt att gå kvar på sin nuvarande skola.

Frågor och svar

Utbildningsförvaltningen föreslår att Ahla skola avvecklas. Eleverna hänvisas till Parkskolan och förändringen sker från och med höstterminen 2024. Elever boende i Skogaby med omnejd hänvisas till Veingeskolan.

Utbildningsförvaltningen föreslår att Genevadsskolan avvecklas. Eleverna hänvisas till Veingeskolan och förändringen sker från och med höstterminen 2024.

Utbildningsförvaltningen har även arbetat fram förslag om avveckling av Mellby förskola mot bakgrund av vikande barnantal och överkapacitet i förskolans verksamhet. Förändringen sker från och med 5 augusti 2024. Eftersom en del förskolor slås samman under sommaren kommer barnen från Mellby förskola vara på en annan förskola redan två veckor tidigare.

Politiken har gett utbildningschefen i uppdrag att genomföra utredningen. Verksamhetschefen för grundskolan leder arbetet tillsammans med sakkunniga inom olika områden. Exempel på områden är pedagogik, elevhälsa, fastighet, styrning och ledning, barnets bästa med flera. De sakkunniga har ingen direkt koppling till förskolan eller skolan och är inte heller politiker.

I beslut som rör barn är kommunen enligt barnkonventionen skyldig att göra en analys och prövning av barnens bästa. Barnens inställning ska så långt som möjligt klargöras så att barnens perspektiv kan beaktas inför att beslut ska tas. Som vägledning i barnkonsekvensanalysen har material från Barnombudsmannen använts.


Barnombudsmannen.se Länk till annan webbplats.

Barnintervjuer Pdf, 300.5 kB.

Frågor och arbetsgång Pdf, 71.6 kB.

En viktig del i utredningen är att berörda vårdnadshavare har fått möjlighet att beskriva vilka konsekvenser förslagen får för dem och deras barn. Detta utgör underlag i utredningen samt ligger som grund för barnkonsekvensanalysen.

Färre förskolor och skolor innebär att resurser kan nyttjas effektivare med möjlighet till förbättrad kvalitet i verksamheten, exempelvis:

 • det pedagogiska ledarskapet med ökade möjligheter för rektor att organisera och leda kollegialt lärande och kompetensutveckling för pedagogerna
 • elevhälsa med ökad närvaro av elevhälsans personal
 • ett större sammanhang ger eleverna möjlighet till fler kontaktytor och sociala relationer
 • rastverksamhet och tillsyn som kan fördelas på fler
 • minskad sårbarhet när personal är sjuk och tjänstledig
 • bemanning av skolbibliotek och nyttjande av digital utrustning
 • modersmålsundervisning och studiehandledning
 • bättre möjligheter för kommunen att utveckla och upprätthålla ändamålsenliga och flexibla lokaler
 • administration där färre enheter minskar de administrativa arbetsmomenten

Utgångspunkten i utredningen är forskning och styrdokument som gäller för förskola och skola. Den forskning som belyser betydelsen av skolans storlek varierar och det finns för- och nackdelar som stödjer både en liten och stor skola. Däremot finns mer entydig forskning som ger stöd för framgånsgfaktorer för skolutveckling och elevers måluppfyllelse. Läs mer i utredningen under avsnitt 2 och 3.

På grund av redovisat underskott för 2022 och 2023 har följande åtgärder sedan tidigare vidtagits:

 • Besparing på 10 miljoner kronor inom nämndens verksamhet (2 miljoner kronor ledning/administration, 1,5 miljoner kronor utbildning/arbetsmiljö, 3,5 miljoner kronor avveckling Nattis, 3 miljoner kronor minskning skolpeng förskola och grundskola med 1%).
 • Effektiviseringar inom ledning- och administration vid avvecklingen av kultur- och utvecklingsförvaltningen och övertagandet av gymnasiet och vuxenutbildningen.
 • Anpassningar av förskolornas och grundskolornas personalorganisation för att uppnå budget i balans inför 2024 med personalminskningar, övertaligheter och omplaceringar.
 • Ny besparing för utbildningsnämnden på 5,8 miljoner kronor från och med 2025 genom kommunfullmäktiges beslut om ramminskning för utbildningsnämnden.

Utbildningsnämnden har i budgetramen för 2025 fått besparingskrav med 5,8 miljoner kronor. Om ingen avveckling sker av de berörda enheterna kommer det innebära minskad budget för kommunens samtliga förskole- och skolenheter. Samtliga barn i kommunens förskolor och grundskolor påverkas då genom minskad personaltäthet eller minskning av andra kostnader.

Avvecklingen innebär minskade kostnader för utbildningsnämnden gällande hyra, städ, fastighetsskötsel, kost och personal.

 • Ahla skola och Genevadsskolan; 4,65 miljoner kronor. Därtill tillkommer ökade kostnader för skolskjuts med 80 000 till 880 000 kronor.
 • Mellby förskola; 3,7 miljoner kronor

Veingeskolan har kapacitet att ta emot eleverna från Genevadsskolan från och med höstterminen 2024 förutsatt att blivande elever i årskurs 4 från Ahla skola hänvisas till Parkskolan.

Parkskolan och Glänningeskolan utgör tillsammans den totala kapaciteten av skolplatser i Laholms tätort. Här finns idag, och utifrån kommunens framtida elevprognoser (SCB), även kapacitet att ta emot elever från Ahla skolas upptagningsområde. Gränsen mellan Parkskolans och Glänningeskolans upptagningsområde i Laholms tätort justeras år från år utifrån antal elever i årskull och var eleverna bor.

Ahla skolas nuvarande upptagningsområde, förutom Skogaby med omnejd, kommer att tillhöra Parkskolan.

På Veingeskolan kommer det gamla folkbiblioteket att byggas om till två klassrum, två grupprum och ett skolbibliotek. Denna förändring är inte nödvändig för att ta emot elever från Genevadsskolan, men behöver genomföras för att tillfälliga paviljonger ska tas bort. Preliminärt färdigställande av lokalerna är planerat till början av 2025.

Beslut har fattats om att renovera Parkskolan. Syftet är lokalanpassningar och ombyggnationer invändigt och utvändigt vilket möjliggör ytterligare 25-30 års användningstid för skolan. I dagsläget finns endast en preliminär tidplan över när renoveringen ska genomföras och hur den påverkar skolans verksamhet. Kommunfastigheter planerar att påbörja upphandling av renoveringen i september 2024. Projektering planeras för perioden oktober 2024 – maj 2025, med preliminär byggstart i augusti 2025. Renoveringen kommer att ske i olika etapper. Närmare planering för detta fastställs under hösten 2024. Därefter kan utbildningsförvaltningen påbörja planering av vilka anpassningar som behöver göras i verksamheten under renoveringstiden.

Vi förstår att det kan kännas oroligt att inte i god tid få besked om vilken skola ditt barn blir placerad på till hösten 2024. Eftersom det inte finns beslut i ärendet kommer ditt barn att bli anvisad till nuvarande skola.

För att ha rätt till skolskjuts gäller följande avståndregler mellan hemmet och skolan:

 • 2 kilometer Årskurs F-3
 • 3 kilometer Årskurs 4-6
 • 4 kilometer Årskurs 7-9

Detta innebär till exempel att en elev som bor i Lilla Tjärby och går i årskurs 4 på Parkskolan har gång- och cykelväg till skolan. För elever boende i Genevad ges skolskjuts till Veingeskolan från förskoleklass och uppåt. Skolskjuts ges inte för resa från och till fritidshem.

På grund av kommunens och nämndens ansträngda ekonomiska läge intensifierades och påskyndades uppdraget om förändrad förskole- och skolorganisation i slutet av 2023. Utbildningsnämndens budgetunderskott under 2023 kräver åtgärder som får inverkan redan under 2024 och fullt ut 2025, vilket innebär att politiska beslut måste tas under våren 2024.

Vill du veta mer?

Frågor och synpunkter som rör utredningen hanteras av tjänstepersoner på utbildningsförvaltningen. Skicka din fråga till:

utbildningsnamnden@laholm.se

Vill du komma i kontakt med en politiker i kommunen?

Kontaktlista förtroendevalda

Kontakta Laholms kommun

Öppet idag: 08.00-16.30

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan