Sök Kontakt


Framtidsplan 2030

Kommunens översiktsplan omfattar hela kommunens yta. Planen ska ge en vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområden samt hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras. Planen är ett strategiskt dokument som anger riktlinjer för hur kommunen ska utvecklas i ett längre perspektiv.

Planen består av fyra olika delar:

 • Del 1 är en beskrivning av kommunens vision och mål samt redogör för kommunens utvecklingsstrategier utifrån olika bedömningar.
 • Del 2 är en redovisning av vilka förutsättningar som styr hur planeringen kan ske, exempelvis allmänna intressen och riksintressen.
 • Del 3 beskriver utvecklingsstrategierna för varje tätort som finns i kommunen.
 • Del 4 beskriver de konsekvenser, bland annat miljökonsekvenser, som planen bedöms ge upphov till.

Planen innehåller 9 utvecklingsstrategier:

 • utveckla hela kommunen
 • resurshållning för biokemi
 • ökad tillgänglighet till regioncentra
 • nyttja stationsnära lägen
 • goda infrastrukturlägen för verksamhetsområden
 • bredda kusten
 • en god boendemiljö
 • blandade funktioner
 • förädla och tillgängliggör för besöks- och upplevelsenäringen.

Fördjupningar och tillägg

En översiktsplan kan ha tematiska tillägg och fördjupningar. Laholms kommun har en fördjupad översiktsplan för Åmot.

Planeringsstrategi

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan. I planeringsstrategin ska kommunen bedöma om det har skett några förändringar gällande planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet. Kommunen ska också bedöma om gällande översiktsplan fortsatt är aktuell eller inte. Planeringsstrategin i sig innebär ingen ändring av översiktsplanen utan planeringsstrategin ska enbart förhålla sig till gällande översiktsplan, det vill säga i Laholms kommun, Framtidsplan 2030.

Kommunfullmäktige beslutade 2024-05-28 (§67) att anta Planeringsstrategi för Framtidsplan 2030. I planeringsstrategin har kommunfullmäktige bedömt i vilken utsträckning översiktsplanen är aktuell.

Kontakta kommunens översiktsplanerare

Agnes Marklund

agnes.marklund@laholm.se

Lina Strömqvist

lina.stromqvist@laholm.se

Kontakta Laholms kommun

Öppet idag: 08.00-16.30

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: