Sök Kontakt

Attefallshus

Attefallshus är en byggnad som du får uppföra på din fastighet om du redan har ett en- eller tvåbostadshus. Byggnaden får användas som till exempel förråd, garage, växthus, gäststuga eller bostadshus. Åtgärden kräver inget bygglov men du måste däremot anmäla till kommunen och få ett startbesked beviljat innan du påbörjar din byggnation.

Regler för attefallshus

 • Byggnaden uppgår till högst 30,0 kvadratmeter byggnadarea. Det är tillåtet att ha flera attefallshus, deras totala byggnadarea får inte överstiga 30.0 kvadratmeter.
 • Byggnadens nockhöjd överstiger inte 4,0 meter från marken vid byggnaden.
  Är byggnaden placerad mindre än 6 meter från allmän plats (till exempel gata eller grönområde) görs mätningen från den allmänna platsens höjd.
 • Byggnaden placeras minst 4,5 meter från gräns eller närmare, förutsatt att din granne godkänner en närmare placering.
 • Det finns ett en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Byggnaden är fristående men placeras i närheten av bostadshuset.

Då kan du inte uppföra ett attefallshus

 • Byggnaden ska placeras närmare än 30,0 meter från järnväg.
 • Byggnaden placeras närmare än 4,5 meter från allmän plats(till exempel gata eller grönområde).
 • Det framgår av detaljplanen att bygglov krävs för attefallshus.
 • Din fastighet finns nära en flygplats eller i ett område som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • Din fastighet finns inom ett område som är särskilt värdefullt till exempel på grund av kulturmiljö.

Avgifter

Nybyggnad av attefallsbyggnad (30 kvadratmeter): cirka 2900 kronor.
Avgifter för utsättningskontroll/lägeskontroll och eventuell karta tillkommer.

Handlingar

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda och skalenliga för att de ska
godkännas. Det innebär bland annat följande:

 • Innehålla skalstock
 • Ritade på vit bakgrund med svarta linjer. Illustrationslinjer med mera kan redovisas i kulör.
 • Tydligt redovisa vad som ändras eller byggs till.
 • Ha tydlig måttsättning som är angiven i meter med minst en decimal.
 • Innehålla ett ritningshuvud som redovisar:
  • Fastighetsbeteckning
  • Ritningstyp (till exempel fasadritning)
  • Skala
  • Format på ritningen (till exempel A3)
  • Datum när ritningen är uppprättad
  • Namn på den person som gjort ritningen

Om ritningarna lämnas in fysiskt ska de lämnas in i A4- eller A3-format och vi godkänner inte avfotograferade handlingar.

Tillsammans med anmälan ska följande handlingar lämnas in:

Situationsplanen ska redovisa byggnadens placering på fastigheten. Situationsplanen ska innehålla avståndet från byggnaden till fastighetsgräns i minst två riktningar.

Situationsplanen ska baseras på Laholms kommuns kartunderlag och behöver därför inte innehålla ritningshuvud. I många ärenden räcker det med ett utdrag ur kartdatabasen.

Utdrag ur kartdatabasen Länk till annan webbplats.

Om byggnaden placeras närmare än 6 meter från allmän platsmark krävs i de flesta fallen en höjdkarta.

En förenklad nybyggnadskarta krävs om byggnadens placering hamnar i konflikt med avståndsbestämmelser. En kostnad tas utför kartan och kan beställas via karta@laholm.se

Har du frågor gällande vilket kartunderlag som krävs kan du kontakta bygglovsavdelningen.


En planritning ska redovisa byggnadens planlösning. Planritningen ska innehålla rumsanvändning, fast inredning (till exempel kyl, spis och toalett) och vara utförd i skala 1:100 eller 1:50 beroende på byggnadens storlek.

En fasadritning ska redovisa byggnadens utformning rakt framifrån. Fasadritningen ska innehålla vilket väderstreck fasaden vetter mot och marklinje. Ritningen ska utföras i skala 1:100 eller 1:50 beroende på byggnadens storlek.

En sektionsritning ska redovisa ett snitt i byggnaden. Av planritningen ska det framgå var snittet är taget.
Sektionsritningen ska innehålla byggnadens byggnadshöjd, nockhöjd, takvinkel, marklinje och rumshöjd för det aktuella snittet. Om byggnadens utformning varierar bör fler sektionsritningar redovisas.

Ett grannmedgivande krävs då byggnaden är placerad närmare än 4,5 meter från din grannes fastighetsgräns/tomtgräns. Grannmedgivandet bör vara skriftligt och ska innehålla

 • vilka fastigheter som berörs
 • vilka avstånd byggnaden placeras på samt
 • vilka fastighetsägare som lämnat medgivande.

Medgivande ska lämnas från samtliga berörda fastighetsägare och dessa ska ha tagit del av handlngarna som lämnas in till kommunen.

Bra att tänka på!

 • Det ska framgå av ansökan vad byggnaden ska användas till. Om byggnaden ska användas som bostad ska det framgå om det är för fritidsändamål eller ett permanent boende.
 • Byggnadens material och kulör ska vara anpassad mot befintliga byggnader på fastigheten och karaktären som finns i området. Material och kulör ska framgå av fasadritningarna.
 • Om byggnaden är tänkt att placeras inom strandskyddat område kan strandskyddsdispens krävas.

Strandskydd

Läs mer om Attefallshus på Boverket Länk till annan webbplats.

Kontakta Byggnadsenheten

Bygglovsrådgivning
sommartider från 10 juni, tisdag och torsdag kl 10.00-12.00

0430-267 48

Bygglovsadministration
måndag - torsdag 08.30-10.00, 13.30-16.00

0430-152 80

bygglov@laholm.se

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan