Sök KontaktAnpassning av Laholms skolorganisation berör Ahlaskolan och Genevadsskolan

Utbildningsnämndens beredningsutskott gav i maj 2023 förvaltningschef Richard Mortenlind i uppdrag att utreda hur skolorganisationen ytterligare kan anpassas till kommunens ekonomiska situation. En utredning som nu har landat i ett förslag till Ansvar Laholm om möjlig avveckling av Ahlaskolan och Genevadsskolan.

- Kommunens utsatta ekonomiska situation och utbildningsnämndens ekonomiska obalans ställer krav på effektiviseringar i skolorganisationen. Den måste bestå av skolor som är långsiktigt bärkraftiga vad gäller utbildningens likvärdighet, kvalitet och ekonomi utifrån elevantal och skolpeng. Detta leder till tuffa men nödvändiga förslag på åtgärder, menar Ove Bengtsson, kommunstyrelsens ordförande.

Så ser förslaget ut

För att skapa en så bra skola som möjligt för samtliga elever, med de kommunspecifika faktorer som råder i Laholm bör skolorganisationen bestå av ett minskat antal enheter. En mer effektiv skolorganisation innebär att fler resurser skulle samlas och med det ge effekt på kvaliteten och resultaten för våra elever.

I förslaget som utbildningsförvaltningens har lagt fram avvecklas Ahlaskolan och Genevadsskolan från och med nästa läsår, det vill säga från höstterminen 2024. Ahlaskolan och Genevadsskolan är de två skolenheter inom kommunen där det finns möjlighet att placera eleverna på andra skolor i närtid.

Så blir det för eleverna som måste byta skola

Förslagen innebär att Genevadsskolans elever hänvisas till Veingeskolan och att Ahlaskolans elever hänvisas till Parkskolan i Laholm. Inför läsåret 2024- 2025 hänvisas elever som ska börja förskolan till Parkskolan, med undantag av elever bosatta i Skogaby som hänvisas till Veingeskolan.

- Uppdraget gick ut på att utarbeta förslag på hur skolorganisationen kan anpassas med bibehållen kvalitet för eleverna, men fortsatt bidra till ökad likvärdighet i utbildningen. Det är ett svårt uppdrag att få av omsorg om alla elever, vårdnadshavare och personal. Vi har precis lämnat ett tufft år bakom oss med andra besparingsbeslut. Men det ingår samtidigt i mitt uppdrag hur svårt det än må vara, säger Richard Mortenlind, förvaltningschef för utbildningsförvaltningen i Laholms kommun.

Den ekonomiska situationen

Sedan beredningsutskottet fattade beslutet om uppdraget till förvaltningen har barn- och ungdomsnämnden, som från och med årsskiftet är en utbildningsnämnd med ansvar för all kommunal utbildningsverksamhet förutom kulturskolan, bedömt att det blir stora ekonomiska avvikelser för 2023. Senaste prognosen uppgår till minus 18,0 miljoner kronor. För att kommunen ska må bra är det oerhört viktigt att nämndernas verksamhet åter kommer i ekonomisk balans, eftersom det inte finns särskilt mycket pengar att omfördela eller skjuta till.

Barn- och elevantalet i kommunen bedöms inte öka i någon större omfattning under 2024 eller kommande år. Därför förväntas heller inte utbildningsnämnden få några större ekonomiska tillskott från kommunfullmäktige under de närmaste åren, vilket försvårar ytterligare.

Utredningen

Utredningen bedrivs i en utredningsgrupp inom förvaltningen som startade arbetet efter utskottets beslut och som under tiden fram tills nu har kartlagt kommunens skolorganisation för att se vilka anpassningar som är möjliga.

Barnkonsekvensanalys

En viktig del av utredningen är en barnkonsekvensanalys. Det finns en tydlig modell för detta som planeras att användas på båda skolorna. Resultatet blir sedan en del av beslutsunderlaget. I barnkonsekvensanalysen använder man intervjuer med barn för att fånga in deras tankar inför planerad förändring.

Nuläge och fortsatt process

  • 5/2 Förslaget lades fram till Ansvar för Laholm
  • 13/2 Extra beredningsutskott i utbildningsnämnden
  • 13/2 Information till samtlig berörd personal
  • 14/2 Information till samtliga vårdnadshavare via V-klass
  • 28/2 Information till nämnden vid ordinarie nämndsmöte
  • 27/3 Nämnden fattar beslut om förvaltningens förslag ska bifallas eller avslås. Om nämnden fattar beslut om att bifalla förslaget skickas det vidare som nämndens förslag till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen behandlar ärendet vidare och beslutar om nämndens förslag ska skickas vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar i övermorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad: | Senast uppdaterad: