Sök Kontakt

Översiktsplan 2050

checkmark
Förarbete
2
Samråd
3
Granskning kvartal 1 2025
4
Antagande kvartal 3 2025
5
Färdig plan kvartal 3 2025
Bild uppifrån Teckningsmuseet ner mot Lagan

Nu är den nya översiktsplanen ute på samråd mellan den 1 maj – 31 augusti och du har chans att tycka till om kommunens framtid. Tillsammans bestämmer vi hur Laholms kommun ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt.

Kommunens vision är att bli 32 000 invånare till år 2050 och för att alla ska ha någonstans att bo behöver det byggas cirka 2500 nya bostäder. Översiktsplanens utvecklingsinriktning innebär att kommunens tätorter delas upp i centralort, serviceorter och boendeorter. På så sätt kan kommunen växa hållbart och säkerställa god service.

Översiktsplanen är ett av kommunens allra viktigaste strategiska dokument och ger förutsättningar för hur vi ska bo, leva och arbeta i Laholms kommun och hur besökare ska uppleva kommunen. Därför är det viktigt att du tycker till!

Under samrådstiden kommer vi ha samrådsmöten i Laholms stad och kommunens serviceorter. Vi kommer även ha ett digitalt möte och ha öppethus.

Eftersom en översiktsplan är väldigt omfattande kommer samrådsmötena behandla olika områden av kommunen. I listan med samrådsmöten framgår när, var och vilka ämnesområden som kommer lyftas på respektive samrådsmöte. Det digitala mötet spelades in och du kan se inspelningen här på sidan.

Digitalt samrådsmöte 7 maj

Samrådsmöten

 • 16 maj klockan 18 Skottorp, Skottorpsskolans matsal
  Mötet gäller plan för Mellbystrand, Skummeslövsstrand och Skottorp.
 • 20 maj klockan 18 Veinge, Veingeskolans matsal
  Mötet gäller plan för Veinge och Genevad
 • 22 maj klockan 18 Knäred, Knäreds bygdegård
  Mötet gäller plan för Knäred, Hishult, LIS-områden och vindkraft.
 • 13 juni klockan 18 Våxtorp, Våxtorpsskolans matsal
  Mötet gäller plan för Våxtorp, Hasslöv och Ränneslöv.
 • 18 juni klockan 18 Laholm, Campus Laholm, Aulan
  Mötet gäller plan för Laholms stad, Lilla Tjärby, Vallberga och Ysby.
 • 26 juni klockan 18 Mellbystrand, Mellbystrandsskolans matsal
  Mötet gäller plan för Mellbystrand, Skummeslövsstrand och Skottorp.
Karta som visar områden för de olika samrådsmötena

Bildbeskrivning: Bilden visar en karta över kommunen som delar in kommunen i de områden som samrådsmötena är uppdelade i.

Öppet hus

Kommunen kommer att genomföra öppna hus på stadsbiblioteket där du som invånare har möjlighet att komma och ställa frågor om förslaget till översiktsplanen. Här kan du också få hjälp att använda kartverktyget. Listan kommer att uppdateras med träffar på biblioteket i Knäred och via bokbussen.

 • 3 maj klockan 10.00-12.00 Stadsbiblioteket i Laholm
 • 17 juni klockan 13.00-15.00 Stadsbiblioteket i Laholm
 • 24 juni klockan 13.00-15.00 Biblioteket i Knäred
 • 3 juli klockan 10.00-12.00 Stadsbiblioteket i Laholm
 • 5 augusti klockan 13.00-15.00 Biblioteket i Knäred
 • 14 augusti klockan 13.00-15.00 Stadsbiblioteket i Laholm
 • 21 augusti klockan 10.00-12.00 Stadsbiblioteket i Laholm

Lämna synpunkter

Vi vill ha dina synpunkter på översiktsplanen senast den 31 augusti 2024. Du kan skicka in dina synpunkter genom den digitala översiktsplanen eller mejla dem till oss.

Alla inkomna skriftliga synpunkter kommer att sammanställas och behandlas i en samrådsredogörelse, som du kan ta del av när översiktsplanen skickas ut för granskning. Tack för ditt engagemang!

oversiktsplan@laholm.se

Enskilda möten eller frågor

Om du eller kanske din förening har frågor eller vill diskutera översiktsplanen och dess innehåll kan du boka in möten eller mejla översiktsplanerarna Agnes Marklund och Lina Strömqvist

oversiktsplan@laholm.se

Varför en ny översiktsplan?

Sedan den nuvarande översiktsplanen antogs 2014 har det skett förändringar i kommunen. Laholms kommun har växt med nya invånare, bostadsområden och verksamheter. Det har också skett förändringar i lagstiftningen. Dessa nya förutsättningar gör att den gällande översiktsplanen inte längre är aktuell. Kommunen behöver förtydliga var vi ska växa tillsammans med tydliga argument om varför just de platserna är hållbara och lämpliga. Planen kommer även förtydliga var det finns värdefulla områden som kommunen vill bevara för framtiden, exempelvis jordbruksmark och naturområden.

Det är en lång process att ta fram en översiktsplan och förankringen sker i flera steg. Till att börja med gjordes en aktualitetsprövning av den nuvarande översiktsplanen, Framtidsplan 2030, där det fastställdes att den var inaktuell. Vi behöver därför ta till oss ny kunskap och nya erfarenheter för att skapa goda livsmiljöer.

Så tar vi fram översiktsplanen

Att ta fram en översiktsplan är ett omfattande arbete, vilket är reglerat enligt plan- och bygglagen. Arbetet sker i nedanstående steg.

 • Planförslag tas fram

En ny översiktsplan kräver ett stort förarbete, där nya underlag tas fram och bearbetas. Personer med olika fackkompetenser är med och tar fram planförslaget utifrån sina expertområden. En avgränsad tidig dialog har gjorts i form av en enkät och dialog med skolbarn för att fånga viktiga utgångspunkter.

 • Samråd - här är vi nu

Under samrådet ställs förslaget till en ny översiktsplan ut till allmänheten, myndigheter, organisationer med flera. Det är många som får möjlighet att tycka till om förslaget. Samrådet genomförs 1 maj till 31 augusti 2024. Vi gärna att ni inkommer med synpunkter som kan göra handlingen ännu bättre!

Samrådshandlingar Länk till annan webbplats.

 • Planförslaget justeras

Efter samrådet kommer förslaget att justeras utifrån synpunkter och remissvar som inkommit under samrådstiden,

 • Granskning

När planförslaget justerats ställs det ut igen, på något som kallas granskning. Ännu en gång har allmänhet, myndigheter, organisationer med flera möjlighet att tycka till.

 • Antagande

Mindre justeringar sker mellan granskningen och antagandet. När översiktsplanen är antagen kan handlingen godkännas och börja användas som styrdokument i kommunen. Den gamla översiktsplanen har då ersatts. Preliminärt antas Översiktsplan 2050 i kommunfullmäktige under 2025.

Kontakta kommunens översiktsplanerare

Agnes Marklund

agnes.marklund@laholm.se

Lina Strömqvist

lina.stromqvist@laholm.se

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan